HydroGen4 (2008 )

Teckenförklaring

 • Airbag

 • Karosseriförstärkning

 • Styrdon

 • Säkerhetsventil

 • Högspänningsbatteri

 • Gasgenerator

 • Voltningsskydd

 • 12-voltsbatteri

 • Bränslecell

 • Högspänningsledning/-komponent

 • Bältessträckare

 • Gasdämpare

 • Gas tank / gas line

 • Dumpriktning

 • HV-/H2-isolator

Ansvarsfriskrivning