Bezbednosna uputstva

 1. Aktivirati električnu parking kočnicu

U slučaju nesreće sa aktiviranjem vazdušnog jastuka automatski se deaktivira visokonaponski sistem (VN)!

Metoda I
kada su dugme za "Power" i 12V-akumulator pristupačni

 1. Pritisnuti dugme za "Power", kada je pogon aktivan (prekidač svetli plavo).
 2. Ključ vozila, ako je moguće, udaljiti. (>5m od vozila)
 1. Poklopce 12V-akumulatora u prtljažnom prostoru ukloniti i odspojiti akumulator

Metoda II
kada dugme za "Power" i servisni utikač nisu pristupačni

 1. Bočnu pregradu u prtljažnom prostoru levo pronađite i otvorite.

 1. Označeni kabl odvojiti putem duplog reza (žuta nalepnica za službu spasavanja)

Metoda III
ako prtljažni prostor nije pristupačan

 1. Umetak u srednjem naslonu za ruke podignuti i ukloniti
 1. Osloboditi VN-servisni utikač
 1. Ukloniti VN-servisni utikač
  1. pritisnuti bočno
  zatim
  2. izvući utikač

Pažnja: ako 12V-akumulator ne može da se odspoji, bezbednosni sistemi u vozilu su možda aktivni !